CloseU

Toggle open/close the mesh in U direction.

Open in U direction Open the mesh in U direction.

Close in U direction Close the mesh in U direction.